Tất cả giá trị của tham số $m$ để phương trình ${{x}^{4}}-2{{x}^{2}}-m+3=0$ có bốn nghiệm phân biệt là

admin

Administrator
Staff member
Tất cả giá trị của tham số $m$ để phương trình ${{x}^{4}}-2{{x}^{2}}-m+3=0$ có bốn nghiệm phân biệt là
A. $2<m<3.$
B. $2\le m\le 3.$
C. $m\ge 2.$
D. $m>2.$
 
Top