Cho hàm số $y=(x-2)\left( {{x}^{2}}+mx+{{m}^{2}}-3 \right)$. Tất cả giá trị của thma số $m$ để đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại ba điểm phân bi

admin

Administrator
Staff member
Cho hàm số $y=(x-2)\left( {{x}^{2}}+mx+{{m}^{2}}-3 \right)$. Tất cả giá trị của thma số $m$ để đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt là
A. $-2<m<-1.$
B. $\left\{ \begin{align}
& -2<m<2 \\
& m\ne -1 \\
\end{align} \right..$
C. $-1<m<2.$
D. $\left\{ \begin{align}
& -1<m<2 \\
& m\ne 1 \\
\end{align} \right..$
 
Top