Search results

  1. A

    Tất cả giá trị của tham số $m$ để phương trình ${{x}^{4}}-2{{x}^{2}}-m+3=0$ có bốn nghiệm phân biệt là

    Tất cả giá trị của tham số $m$ để phương trình ${{x}^{4}}-2{{x}^{2}}-m+3=0$ có bốn nghiệm phân biệt là A. $2<m<3.$ B. $2\le m\le 3.$ C. $m\ge 2.$ D. $m>2.$
  2. A

    Cho hàm số $y=(x-2)\left( {{x}^{2}}+mx+{{m}^{2}}-3 \right)$. Tất cả giá trị của thma số $m$ để đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại ba điểm phân bi

    Cho hàm số $y=(x-2)\left( {{x}^{2}}+mx+{{m}^{2}}-3 \right)$. Tất cả giá trị của thma số $m$ để đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt là A. $-2<m<-1.$ B. $\left\{ \begin{align} & -2<m<2 \\ & m\ne -1 \\ \end{align} \right..$ C. $-1<m<2.$ D. $\left\{ \begin{align} & -1<m<2 \\ &...
Top